Genel Ahlak Ve Davranış

Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

·         Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.

·         Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.

·         Kamu yararı ve ülke menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.

·         Saydamlık ve hesap verilebilirlik temel ilkedir.

·         Standartlara, süreçlere uygunluk ve tutarlılık esastır.

·         Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik, güncellik ve saydamlık gözetilir.

·         Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir

·         Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.

·         Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

 

Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

·         "Ben" odaklı değil "Biz" odaklı düşünmeye değer verilir.

·         Liyakat ilkesi gözetilir.

·         Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.

·         Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.

·         Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.

·         İşyerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.

·         Ödüllendirme ön plandadır.

·         İşyerinde fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunmasına dikkat edilir.

·         İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir.

·         Sosyal, kütürel ve sportif sosyal etkinlikler önemsenir.

·         Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.

·         Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

·         Süreklilik arz etmemek ve kasıtlı olmamak şartı ile çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

·         Yöneticiler yasal mevzuata uygun olmayan emir, teklif ve telkinlerde bulunmazlar.

·         Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yasal önlem alınır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

·         Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven esastır.

·         Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.

 

Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

·         Hazar Tekstil tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.

·         Çalışana, önce insan olarak değer verilir.

·         Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.

·         Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.

·         Yolsuzluklar, usulsüzlükler, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.

·         Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.

·         Performans değerlendirilmesinde objektif kriterler kullanılır.

·         Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

·         Katılımcı bir yaklaşım ile kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.